czwartek, 5 marca 2009

Pronouns - Zaimki


Zaimki osobowe
w formie podmiocie
 Przymiotniki    Zaimki dzierżawcze  Zaimki osobowe
w formie dopełnienia 
 Zaimki zwrotne
i emfatyczne
 I my mine me  myself
 you your yours you yourself
 he his him him himself
 she her her her herself
 it its - it itself
     
 we our ours us ourselves
 you your yours you yourselves
 they their theirs them themselves

Przykłady:

1. I am a student. - Jestem uczniem. -> zaimek osobowy stosowany jako podmiot (subject pronoun)
2. This is my book. - To jest moja książka. -> przymiotnik (stosowany przed rzeczownikiem) (possessive adjective)
3. This book is yours. - Ta książka jest twoja. -> zaimek dzierżawczy (stosowany najczęściej na końcu zdania do opisania rzeczownika) (possessive pronoun)
4. I like him a lot. - Bardzo go lubię. -> zaimek osobowy w formie dopełnienia (object pronoun)
5. I burned myself while I was ironing. - Oparzyłamsię, gdy prasowałam. -> zaimek zwrotny (reflexive pronoun)

* Enjoy yourself! - Baw się dobrze!
* Behave yourself! - Zachowuj się!
* Help yourself! - Poczęstuj się!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz