poniedziałek, 9 marca 2009

Problems of the planet

 environment
 English          Polish                              
 acid rain kwaśne deszcze
 air pollution  zanieczyszczenie powietrza 
 carbon dioxide  dwutlenek węgla
 climate change zmiana klimatu
 exhaust fumes   spaliny
 deforestation deforestacja, wylesianie
 domestic/industrial waste   odpady domowe/przemysłowe
 endangered species  zagrożone gatunki
 fertilizers  nawozy
 global warming    globalne ocieplenie
 greenhouse effect     efekt cieplarniany
 litter/rubbish śmieci, odpady
 nuclear explosion eksplozja jądrowa
 oil spill/slick wyciek ropy
 overpopulation  przeludnienie
 ozone layer  warstwa ozonowa
 pesticides  pestycydy
 poaching kłusownictwo
 urban sprawl  rozrastanie się miast
 sewage ścieki
 soil erosion  erozja gleby
 water contamination   zanieczyszczenie wody

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz